Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีimage
image

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีนายลิขิต กุบแก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กและเยาวชน มอบของรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำขอพร และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย ในการนี้มีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image