Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗image
image

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีการรดน้ำขอพรจากนางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นายมนัญชัย วรรณิกเวช ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นางวิลาวัลย์ วีระสมบูรณ์ศิลป์ อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นางจิรพรรณ์ อนุศาสน์อมรกุล ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นางยุพดี กะจะวงษ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในการนี้มีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image