Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019image

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 10

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (New)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเหมาบริการในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานกรณีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 8

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 7

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 6

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 4

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้บริการขอใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service : CIOS)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service : CIOS) ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้บริการคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service : CIOS)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การให้บริการไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยแนวปฏิบัติกับการยื่นและรับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น ส่งและรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลควบคุมตัวตาม มาตรา 71 และคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตาม มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และการข้อปล่อยชั่วคราว ในลักษณะประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19) ฉบับที่ 1

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง  การยื่นฟ้องและคำร้องขอตั้งต้นคดีครอบครัว ทางระบบออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)

รวม ระเบียบ คำแนะนำ COVID-19 สำนักงานศาลยุติธรรม