ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
image

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายบรรจง ล้วนเกษม นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ โดยมีนายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบเกี่ยวกับ  ๑.ปฏิทินการรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.การจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นและรายงานผลการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ๓.รูปแบบตราประทับของหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ๔.โครงการ “รักษ์ศาลสีขาว” ภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ “รักศาล” ๕.แจ้งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของศาลชั้นต้นในการบริหารจัดการคดีที่คั่งค้างอยู่และคดีที่เข้ามาใหม่ และพิจารณาปัญหาข้อขัดข้องในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสังเกตจากการตรวจร่างคำพิพากษา ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น ๗ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) โดยตรวจหาเชื้อและรายงานผลภายใน ๒๔ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมประชุม

 


image รูปภาพ
image
image
image