ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลควบคุมตัวตาม มาตรา 71 และคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และการขอปล่อยชั่วคราว ในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1

image เอกสารแนบ